NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola de música i Grau Professional del CEM (NOFC), és una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa .

Per tant ha de plasmar els deures i els drets dels qui d’una manera o altra participen en el procés educatiu. A més, ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.

Les NOFC, en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu, han de ser capaç d’ajustar-se a la realitat i han de disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es variï. Per tant, tindrà en aquest sentit un cert caràcter de provisionalitat.

El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els següents principis :

– Assegurar l’ordre intern que permeti assolir, amb una major plenitud, els objectius educatius.

– El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a: la llibertat, la personalitat, la raça, el sexe, la cultura i les conviccions dels alumnes.

– Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre , segons com evolucioni la realitat escolar, per tal d’adaptar-lo.

CAPÍTOL I : ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1

1.1.- L’ aplicació d’ aquestes NOFC va dirigida als següents membres de la comunitat escolar de l’ Escola de Música i Grau professional del CEM, la qual esta formada per:

Alumnat inscrit a l’escola.

Professorat.

Personal no docent: personal de neteja i de manteniment de les instal·lacions

Pares mares i/o tutors dels infants (des del moment de la inscripció del nen/a i fins a la seva baixa del centre).

Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins la comunitat escolar.

Article 2

2.1.-El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici del carrer Germà Joaquim 128 de Terrassa i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en un grup petit, per tal de realitzar la pròpia activitat del centre.

CAPÍTOL II : ORGANIGRAMA

Article 3

3.1.- La titularitat de l’escola és EDUCACIÓ MUSICAL COOPERATIVA EDUMUSIC SCCL  el qual emet les directrius generals del centre.

3.2.- La gestió de l’escola la porta a terme la mateixa empresa educativa.

3.3- L’escola disposa d’un servei de neteja  sota la supervisió de la Direcció de l’escola.

CAPÍTOL III : FUNCIONS DEL PERSONAL EDUCATIU

Article 4

4.1.- Per a una bona organització de l’equip educatiu s’han establert unes funcions específiques per al personal educatiu: Equip Directiu i Professors/es.

Article 5

5.1.-La Direcció exercirà diferents tipus de funcions: de tipus general, de tipus pedagògic, en relació amb l’equip educatiu i de tipus administratiu.

5.1.1.- Funcions de tipus general :

5.1.1.1.- Controlar i mantenir el material i les instal·lacions del centre.

5.1.1.2.- Atendre al públic en general.

5.1.1.3.- Aplicar i fer complir les normes de funcionament de l’escola recollides en aquest document.

5.1.1.4.- Organitzar tots els programes educatius complementaris.

5.1.1.5.- Garantir el control de les entrades i sortides de les persones en horari de l’escola.

5.1.1.6.- Avaluar el funcionament del servei.

5.1.1.7.- Controlar les prestacions externes i mantenir-hi un contacte permanent per a garantir la qualitat.

5.2.- Funcions de tipus pedagògic:

5.2.1.- Recollir la informació sobre els infants i les seves famílies durant el procés de matriculació i fins a la baixa del centre.

5.2.2.- Estudiar possibles casos amb necessitats educatives especials i el seu seguiment amb el professor/ra.

5.2.3.- Fer que la tasca pedagògica  s’adapti al projecte pedagògic. 

5.2.4.- Elaborar la documentació que regula la vida del centre: el PEC , PGA, la memòria anual i altres documents pedagògics.

5.2.5.- Orientar en l’educació musical de les famílies.

5.3.- Funcions en relació amb l’equip Docent.

5.3.1.- Dirigir l’equip Docent.

5.3.2.- Organitzar la tasca dels professionals en funció de les necessitats d’ atenció a les aules i els serveis complementaris.

5.3.3.- Supervisar i orientar les actuacions de tots els professionals de l’escola.

5.3.4.- Establir un funcionament participatiu i democràtic per a la presa de decisions, en l’equip educatiu.

5.3.5.- Dissenyar la formació de l’equip.

5.4.- Funcions de tipus administratiu:

5.4.1.-Controlar l’aprovisionament i els subministraments del servei.

5.4.2.- Recollir les incidències relatives a canvis d’horaris i baixes dels alumnes i el personal educatiu.

5.4.3.- Supervisar el procés de matriculació a l’ escola.

Article 6

6.1.- Les funcions del professorat són les següents :

6.1.1.- Ser les responsables de l’aula que tenen adscrita.

6.1.2.-Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de procurar la millor atenció, cura i educació musical.

6.1.3.- Portar a terme les indicacions derivades de la direcció.

6.1.4.-Vetllar per tal que el treball pedagògic a l’aula estigui en coordinació amb el de l’escola. (programacions)

6.1.5.- Participar i coordinar-se activament en les reunions aportant tot allò que pugui ser beneficiós per a l’escola..

6.1.6..- Assumir els diferents encàrrecs que li pertoquin: elaboració de les unitats de programació, dinamització dels serveis que corresponguin, …

6.1.7.- Realitzar les programacions d’aula, d’acord amb les indicacions de la direcció i el PEC.

6.1.8.- Participar en les elaboracions dels documents i registres que s’acordin.

6.1.9.- Observar i valorar el procés educatiu dels alumnes.

6.1.10.- Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball fet.

6.1.11.- Realitzar formació permanent.

CAPITOL IV : INFRAESTRUCTURA

Article 7

7.1.- L’escola disposa de ….14… aules per distribuir els infants en grups d’edat.

Posar la distribució de les aules. Les aules estan distribuïdes en funció de l’assignatura que s’hi imparteixi, així les aules més grans es reservaran per a les classes de llenguatge musical, agrupacions instrumentals i vocals, i les més petites per a les classes d’instrument.

7.1.1.- Aquesta distribució d’aules pot tenir modificacions, en cas de necessitats de l’escola  i amb decisió prèvia de les autoritats competents.

7.1.2.- La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 120 de forma simultània. 

7.2.- El centre educatiu disposa d’espais comuns per a tot l’equip educatiu:

7.3.- Despatx de direcció, i sala de reunions.

CAPÍTOL V: LÍNIA PEDAGÓGICA

Article 8.

8.1.- El CEM, CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL DE TERRASSA és un centre que ofereix una educació musical globalitzadora en un clima motivador..

8.2.-Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors transversals, pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats.

Totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una intencionalitat educativa i són moments significatius a la vida de l’alumne.

8.3.- Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el treball en petits grups i de manera individual en el cas dels instruments.

11.4.- Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada alumne per tal de potenciar aquells factors que l’ajudin a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la consecució progressiva de les competències musicals de base i de l’autonomia musical.

11.5.-El treball en equip garanteix la coherència i la globalitat de la tasca educativa.

CAPITOL VI : ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 9

9.1.- L’escola estarà oberta en l’horari comprès entre les 16.00 a les 21.00 hores.

9.1.1.- L’horari de cada programa s’aprovarà per a cada curs escolar, a proposta de la direcció de l’escola

Article 10

14.1.- El calendari de l’escola s’aprovarà per cada curs escolar, a proposta de la direcció de l’escola .

Article 11

11.1.- Per al bon funcionament de l’escola, els alumnes han de respectar els horaris d’entrades i sortides.

Article 12

Els aspectes de salut relacionats amb els alumnes es regularan mitjançant el Protocol de Salut aprovat pel  Departament de Salut de la Generalitat.

Article 13

13.1.- Si l’alumne pateix un accident lleu, les primeres cures les realitzarà el professorat.

13.2.- Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, es comunicarà a la família que s’avisa una ambulància; durant el trajecte l’acompanyarà el professorat fins que arribi la família.

14.3.- Si l’accident és greu es comunicarà a la família que s’avisa una ambulància; durant el trajecte l’acompanyarà el professorat fins que arribi la família.

Article 14

14.1.- Al llarg del curs es poden realitzar sortides programades per l’equip educatiu i aprovades amb anterioritat per la direcció del centre.

CAPITOL VII :DRETS I DEURES

Article 15 : Del personal de l’escola

15.1.- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PEC, el PCC, el PGA, i la Memòria Anual.

15.2.- Atendre i informar les famílies en relació al desenvolupament integral del seu fill/a.

15.3.- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions i entrevistes amb els pares, mares i/o tutores.

15.4.- Realitzar tasques educatives destinades a aplicar les programacions i a introduir valors i actituds positives a cada alumne.

15.5.- Realitzar activitats de formació permanent.

15.6.- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.

15.7.- Assistir puntualment d’acord amb el seu horari.

15.8.- Realitzar una atenció personalitzada i de la diversitat dels alumnes.

15.9.- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.

Article 16: De les famílies i l’alumnat

16.1.- Ser atesos per qualsevol membre de l’escola.

16.2.- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.

16.3.- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés d’aprenentatge a l’escola, mitjançant reunions informatives, entrevistes, agenda personal i contacte directe diari amb el professor/a.

16.4.- Transmetre qualsevol informació rellevant del seu alumne necessària per la correcta atenció i cura.

16.5.- Sol·licitar entrevista amb el professor/a i/o directora sempre que ho creguin convenient.

16.6.- Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte relacionat amb el seu fill/a.

16.7.- Respectar la normativa de l’escola.

16.8.- Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.

16.9.- Abonar les quotes mensuals.

16.10..- No assistir a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia contagiosa, mostri febre o n’hagi tingut durant la nit. S’avisarà en cas de no poder assistir a les classes.

CAPÍTOL IX: PAGAMENT DE QUOTES

Article 20

20.1.- La matrícula dona dret a la reserva de la plaça. A més, s’abonaran 10 mensualitats segons el programa escollit.

20.2.- Les quotes seran domiciliades al compte bancari que proporcionen els alumnes i es cobraran durant la primera setmana de cada mes.

20.3.- En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a l’alumne per tal que aboni l’ import dins un termini. Es notificarà mitjançant una carta i establint un termini per a regularitzar la situació. En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, s’ emprendran les mesures legals corresponents i es traslladarà a les famílies el cost de la gestió dels rebuts retornats.

20.4.- Qualsevol baixa voluntària dels alumnes, produïda al llarg del curs, s’haurà de comunicar a la  secretaria del centre amb 15 dies d’antelació, donada la singularitat individual i d’organització d’aquestes classes.

20.5.- NORMATIVA MATRICULACIÓ.

20.5.1.- Mensualitats

El pagament de la mensualitat es realitzarà a través de compte bancari de l’1 al 5 de cada mes, o en el mateix centre si així s’estableix. 

En cas de rebut retornat es cobraran 5€ addicionals pel cost que cobren els bancs.

20.5.2.- MATRÍCULA i despeses de certificats i trasllats d’expedient

El pagament de la matrícula es realitzarà igualment per domiciliació bancària. Durant el mes de Maig l’escola notificarà a totes les famílies i alumnes adults el plaç de matriculació automàtica per al següent curs. És en aquest moment que s’ha notificar a l’escola si es vol continuar al centre o no. En casos de força major, s’estableix un plaç de 2 mesos a partir del seu pagament per a notificar la baixa sobrevinguda i en aquest cas, s’establirà la devolució de la Matrícula, totalment o parcialment. La matrícula és anual i correspon al preu de 90€, (45€ el primer any o altres preus segons l’escola d’extraescolars) els quals s’abonaran durant les dates establertes pel centre.La matrícula no serà retornada en cap cas a partir del mes de Juliol, donat que la confecció d’horaris individualitzats i la contractació de professorat suposen unes despeses equivalents -com a mínim- a l’import equivalent de la matrícula. La matrícula – reserva de plaça, estarà vigent durant tot el curs. En cas de baixa sobrevinguda, aquesta s’ha de notificar amb un mes d’antelació.

20.5.3.-CERTIFICATS I TRASLLATS D’EXPEDIENT

Degut a la necessitat de normalitzar les despeses originades pels certificats i trasllats d’expedient, hem establert unes despeses mínimes de tramitació.

Despeses per certificats oficials, acadèmics i laborals : 20,-€ .

Despeses per trasllats d’expedient: 30,-€.

Enviament expedient al nou Centre de Grau Professional: 10,-€

Ens tots els casos s’ha de sol·licitar a secretaria@cem.cat, on s’informarà als interessats els passos a seguir per la seva obtenció.

20.6.-RECUPERACIONS

Les classes només es recuperaran en cas que el professor no hi pugui assistir o en casos excepcionals. 

Les classes que no es puguin fer presencialment per motius de confinament dels alumnes o professors, es podran fer en la modalitat online. 

Els alumnes de pàrvuls i fins allegro 2, només faran classes online en cas de confinament de tot el grup classe. 

Els alumnes d’allegro que facin instrument podrán fer aquesta classe online en cas d’estar confinats.

CAPÍTOL X : ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 21

21.1.- L’ escola vol promoure la cooperació dels pares i mares i/o tutores a nivell individual i col·lectiu, per tal d’ assolir el desenvolupament integral del nen/a a l’ escola.

21.2.- L’ Associació de Mares i Pares del Centre d’Educació Musical CEM es regirà pels seus propis estatuts tal com la normativa estableix.

21.3.- Per tal de garantir el funcionament del centre, l’AMPA de l’escola de música haurà d’estar informada dels aspectes generals de l’escola. L’AMPA haurà de comunicar a direcció les activitats, propostes…, que vulgui portar a terme.

CAPÍTOL XI : ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

Article 22

22.1.- El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola.

22.2.- La llengua d’expressió a l’aula és el català, però, tenint en compte aquells infants que presentin problemes de comprensió, s’utilitzaran puntualment algunes paraules del seu idioma si es coneix.

22.3.- La comunicació amb els alumnes es farà en català tant en la forma escrita com verbal. Si hi ha alguna família amb dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma,si es coneix. Si és necessari s’utilitzaran altres mecanismes com, per exemple, un mediador o traductor; però sempre amb l’objectiu d’encaminar la família a facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.

22.4.- La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tant en la forma escrita com verbal.

CAPÍTOL XII : MODIFICACIONS DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Article 23

23.3.- En tot el que no estigui previst en aquest reglament s’aplicarà la normativa vigent.